Fetured Image
ހަރބަލް މާމުއި

މުރަނގަ މާމުއި

މުރަނގަ މާމުއި ހަމުގެ ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށާއި، ނޭވާހިތްލުމަށާއި ބަނޑުގެ މައްސަލަތަކަށާއި، ލޭގެހިނގުން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްކޮށްދިނުމަށާއި، ފާރުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، އެކިބާވަތުގެ ޖަރާސީމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށާއި، ކަށިވަރުގަދަކުރުމަށާއި، ކެެންސަރުސެލްތައް އުފެދުނަނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށާއި ހިތުގެ ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުން ދުރުކޮށްދިނުމަށާއި ގާތުން ކިރުދޭ މައިންގެ ކިރުއިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި ޖިންސީބާރު ގަދަކޮށްދިނުމާއި އަދި މީގެެއިތުރުން އެތައް ކަމަކަށް ފައިދާހުރި އަދި އެކިބަލިތަކުން ދިފާއުކޮށްދީ ބަލިތައް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެެހީތެެރިވެދޭޭ މާމުއިއެެކެެވެ.

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

ދެއިރު އިރަކު 1 ސައިސަމްސާ މާމުއި ބޯލާނީއެެވެ.

ގުޅުންހުރި އަރޓިކަލްތައް

ޙިޖާމާ ޖަހަން ސުންނަތްކަން ގަދަދުވަސްތައް

މާރިޗު 2021 - رَجَب 1442
01 03 05