Fetured Image
ހަރބަލް މާމުއި

ލޯމިއާ މާމުއި

ލޯމިއާމާމުއިއަކީ ހުންއައުމާއި ކަރުހިކި އަޑުބޭރުނުވުމަށާއި ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ނޭވާކުރުވުމަށާއި އަރިދަފުސް ރޯގާއަށާއި ނޭވާލާއިރު މޭގަރިއްސުމަށާއި ވައިގެއުނދަގޫތަކަށާއި ބަނޑުހަރުވުން ފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮއްދިނުމަށް އެހީވެދޭ މާމުއިއެކެވެ. މިމާމުއަކީ ތައިރޮއިޑްގެ އުނދަގޫތަކަށްވެސް ރަނގަޅުމާމުއި އެކެވެ. (ޚާއްސަކޮށް ގޮތްނޭނގޭ އެތަށް ވައިރަސްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މާމުއިއެކެވެ)

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް
އިންޗިއެއްހާ އިނގުރުކޮޅެއް 1 ތަށި ފެނުގެ ތެރެއަށް ތުނިކޮށްކޮށާލާފައި ރަނގަޅަށް ކައްކާލުމަށްފަހު މީގެ ސައިސަމްސަލެއްގެ މާމުއި އަޅާގިރާލުމަށް ފަހު ބޯލާނީއެވެ