Fetured Image
ހަރބަލް މާމުއި

ކުމުރި މާމުއި

މައްސަރުކަންތައް ޖެހި ދިގުލައިގެން ދިއުމުންނާއި ލޭގަނޑުގަނޑަށް އައުމަށާއި ފައިބްރޮއިޑްސް، ސިސްޓް އަދި އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސްގެ ސަބަބުން ވިޔަސް މައްސަރު ކަންތައް ދިގުލައިގެންދާނަމަ މިކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް މިމާމުއި ބޭނުން ކުރުމުން އިންޝާﷲ އެހީވެދޭނެއެވެ.

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް
ދެއިރު ނުވަތަ ބޮޑުވަރުވެފައިނަމަ ތިންއިރު އިރަކު ސައިސަމްސަލެއްގެ މާމުއި ބޯލާނީއެވެ. އެއަށްފަހު ތާފަނާކޮށް ހުންނަ ފެންތައްޓެއް ބޯލާނީއެވެ.

ގުޅުންހުރި އަރޓިކަލްތައް

ޙިޖާމާ ޖަހަން ސުންނަތްކަން ގަދަދުވަސްތައް

ނޮވެމްބަރ 2020 - رَبِيْعُ الأَوّل 1441
03 05 07