Fetured Image
ހަރބަލް މާމުއި

އިންފަރޓިލިޓީ މާމުއި

މިމާމުއި އަކީ ދަރިމައިނުވުމަށް މެދުވެރިވާ މައްސަލަތަށް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ މިކަމަށް ޚާއްސަ މާމުއިއެކެވެ

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް
ހެނދުނު ހުސްބަނޑާހުރެ ސައިސަމްްސަލެއްގެ މާމުއި އަދި ރޭގަނޑު ނިދުމުގެ ކުރިން ސައިސަމްސަލެއްގެ މާމުއި ބޯލާނީއެވެ. ބަލިވެއިންނަންދެން މިމާމުއި މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި އަރޓިކަލްތައް

ޙިޖާމާ ޖަހަން ސުންނަތްކަން ގަދަދުވަސްތައް

ނޮވެމްބަރ 2020 - رَبِيْعُ الأَوّل 1441
03 05 07