Fetured Image
ހަރބަލް މާމުއި

ހިލިބޭސް

ހިލިބޭހަކީ ވިހެއުމަށްފަހު ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެެހީތެެރިވެދޭ ޚާއްސަ ބޭހެކެެވެ. އެެގޮތުން ބަނޑުގެެ ފާރުހިއްކުމަށް، ވައިގެ އުނދަގޫތަކަށް، ބަނޑުހަރުވުމަށް، ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އަދި ރަޙިމުގެ ތަފާތު މައްސަލަތައް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމަށް އެެހީވެެދޭ ބޭހެކެެވެ.

ނޯޓް : މާބަނޑުދުވަސް ވަރު މިބޭސް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް
ދުވާލެެއްގެ ތިންއިރު އިރަކު މަދުވެގެން 3 ސައިސަމްސާ ބޭސް ކާލާނީއެެވެ.

ގުޅުންހުރި އަރޓިކަލްތައް

ޙިޖާމާ ޖަހަން ސުންނަތްކަން ގަދަދުވަސްތައް

ނޮވެމްބަރ 2020 - رَبِيْعُ الأَوّل 1441
03 05 07