Fetured Image
ހަރބަލް މާމުއި

ކަޅުދިރި މާމުއި

ކަޅުދިރިއަކީ ނަބަވީ ހަދީޘްބަސްފުޅުން މަރުބަލިފިޔަވާ ހުރިހާބަޔަކަށް ޝިފާއެއްކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއްކުލެވޭޭ އެފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ އެއްޗެކެވެ.

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް
ދެއިރު ނުވަތަ އެއްއިރު ސައިސަމްސަލެއްގެ މާމުއި ބޯލުން. މާމުއި ބޯލުމަށްފަހު އެންމެ ރަނގަޅީ ތާފަނާފެންތައްޓެއް ބޯލުމެވެ

ގުޅުންހުރި އަރޓިކަލްތައް

ޙިޖާމާ ޖަހަން ސުންނަތްކަން ގަދަދުވަސްތައް

ނޮވެމްބަރ 2020 - رَبِيْعُ الأَوّل 1441
03 05 07