Fetured Image
ހަރބަލް މާމުއި

ވިރުޒު މާމުއި

މިމާމުޔަކީ ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާމުއިއެކެވެ. މި މާމުއި ބޭނުންކުރުމުން ފުރަގަސްފަރާތުގެ ބަލީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގިނަ އުނދަގޫތައް ރަނގަޅުވުމަށް އިންޝާ ﷲ މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ދިލަނެގުން ،ލޭއައުން ،ހިރުވުން ،ރިއްސުން ،ދުޅަވުން އަދި މަސްކޮޅުވިރުވާލަދިނުމަށް އިންޝާﷲ އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.


ނޯޓް: މާބަނޑުދުވަސްވަރު މިމާމުއި ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއްނޫނެވެ.

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް
ދުވާލަކު ދެއިރަކަށް ސައިސަމްސަލެއްގެ މާމުއި ބޯލާފަ ތާފަނާކޮށް ހުންނަ ފެންތަށްޓެއް ބޯލާނީއެވެ.

ގުޅުންހުރި އަރޓިކަލްތައް

ޙިޖާމާ ޖަހަން ސުންނަތްކަން ގަދަދުވަސްތައް

ނޮވެމްބަރ 2020 - رَبِيْعُ الأَوّل 1441
03 05 07