ބޮލުން ހަންފޮޅުމަށާއި ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާތީ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއް

ބޮލުން ހަންފޮޅި ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާނަމަ ނުވަތަ ބޮލުންހަންނުފޮޅި ވިޔަސް ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ދިމާވާ އެއްބައިފަހަރު ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަށްދާވަރުގެ މައްސަލައެކެވެ. ދިރާސާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެއްދުވަސްތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 100 ވަރަަކަށް އިސްތަަށި އިންސާނެއްގެ ބޮލުން ފައިބާ ކަމުގައިވެއެވެ. އެއީ ނިދުމުގެ ތެރެއިންނާއި ފެންވަރާވަގުތު އިސްތަށިގަނޑު ދޮންނަ އިރުގައާއި އިސްތަށިގަނޑު ހިއްކާއިރުގައާއި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާ އަޅާއިރުގައި އަދި އާދައިގެ މަތިން އުޅޭ އުޅުމުގައިވެސް ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބައެވެ. އަދި މިގޮތަށްContinue reading “ބޮލުން ހަންފޮޅުމަށާއި ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާތީ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއް”

ބަނޑުގެ ސަރުބީ ވިރުވާލުމަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއް

ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑާއި ކުރައްވާ ސުވާލެއް އޮވޭ. އެއީ ބަނޑު ހިންދާލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްތޯ؟ ނުވަތަ ޝުބާ އުފައްދާ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ބަނޑުހިންދާލަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ހުންނާނެތޯ؟ އެފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާނެ ޖަވާބަކީ ބަނޑުހިންދާލުމަށް އަޅުގަނޑު އަދި އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާނެވާހަކަ. ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑު ޙިއްސާކޮށްލަދޭން މިއުޅެނީ ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލައްވައިގެން މިކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ އަދި މިއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިއްޖެނަމަ މަދުދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ނަތީޖާއެއް އިންޝާالله ފެނިގެންދާނެފަދަ ބުއިމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށްContinue reading “ބަނޑުގެ ސަރުބީ ވިރުވާލުމަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެއް”

ވަކިފޫއިން ނުވަތަ ލޯންގް ޕެޕަރގައި ހުރި ފައިދާތަށް

ޕިޕަލީ ނުވަތަ ލޯންގްޕެޕަރ، ދިވެހި ބަހުންނަމަ ވަކިފޫއަކީ މިރުސް އާއިލާގެ މޭވާގެ ބާވަތެކެވެ. ވަކިފޫ އެންމެ ވައްތަރު ވާނީ ބިލެއް މަލަކާއިއެވެ. ވަކިފޫއަކީ އޭޝިޔާގެ އެކި ސަރަޙަދުތަކުގައި ޚާއްސަކޮށް އިންޑިޔާގަ އުފައްދާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭހައް ބޭނުންކުރާ މޮޅު އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ވަކިފޫ ލިބޭ 10 ފައިދާ އަކާއި ނޭވާލުމަށާއި ސައިނަސް މައްސަލަތަ ހުންނަ ފަރާތްކަށް ވަކިފޫ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ. ފުރަމޭ ނުވަތަ ލިވަރގެ ބަލިތަކަށ ލިވަރގެ ބަލިތަކާއި އުނދަގޫތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. ތެޔޮގިނަContinue reading “ވަކިފޫއިން ނުވަތަ ލޯންގް ޕެޕަރގައި ހުރި ފައިދާތަށް”

މުރަނގަ ގަހުގެ ފައިދާ

މުރަނގަ ގަހަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ހިސާބުތަކެއްގައި ހެދޭ ޚާއްސަކޮށް ޓްރޮޕިކަލް ހިސާބުތަކުގައި ގިނައިން ހެދޭ އަދި އެގަހަކުން ގިނަ ބޭނުންތަކެއް ކުރެވޭ ވަރަށް ފައިދާ ބޮޑުގަހެކެވެ. މުރަނގަ ގަހަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ޑްރަމްސްޓިކް ޓްރީ، ހޯސްރެޑިޝް ޓްރީ އަދި ބެން ޓްރީ ގެ ނަންތަކުން ނަން ދެވިފައިވެއެވެ.އެގޮތުން ވަރަށް ކުރީއްސުރެންވެސް މިގަހުގެ ބޭނުން ބޭސްވެރިކަމުގައާއި ތަފާތު ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅުނުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މުރަނގަ ގަހުގެ މަލާއި، ތަނޑި، ތޮޅި، ފަތް، ގޮފި، މޫ އަދިContinue reading “މުރަނގަ ގަހުގެ ފައިދާ”

ބޯގަންވިލާ ނުވަތަ ދާޚިލިއްޔާމާ ގަހުގެ ރީތިކަމާއި ސިއްޙީ ފައިދާ

ބޯގަންވިލާ ނުވަތަ ދާޙިލިއްޔާމާ ގަހަކީ ޢާއްމުކޮށް ގިނަބަޔަކު ހައްދާއުޅޭ ގިނަކުލަކުލައިގެ ރީތި މާއަޅާ ގަހެެކެވެ. ހައްދާލަން ފަސޭހަ މިގަހަކީ ހާމަކަން ބޮޑު އަވިިލިބޭ ތަންތަނުގައި ހެދެން ފަސޭހަ ގަހެެކެވެެ. ހާމަކަން ބޮޑު މިފަދަ ތަންތަނުގައި ހެދޭ ބޯގަންވިލާ ގަސްގަތަކުގައި އަޅާ މާ ގިނަވެފައި ހެދިފައި ހުންނަގޮތް ރީތިކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގަސް ރަނގަޅަށް ހެދެނީ ހިކިފަސް ނުވަތަ ހިކިވެލީގައެެވެ.