ޙިޖާމާއަށް ތައްޔާރުވުން

ޙިޖާމާ ފަރުވާގެ ކުރިން ކަންކުރުން އެދެވިގެންވާ ގޮތްތައް • ޙިޖާމާ ފަރުވާގެ 1 ގަޑިއިރު ނުވަތަ 2 ގަޑިއިރު ކުރިން ފެންވަރާލައިގެން ހުރުން • ޙިޖާމާގެ ފަރުވާނެގުމުގެ 2 ގަޑިއިރު ނުވަތަ 3 ގަޑިއިރު ކުރިން ކާންބޭނުންވެލައްވާނަމަ ކާލައިގެން ހުރުން ރަނގަޅު• ޙިޖާމާގެ ފަރުވާއަށް ދުވަސްވީބޭފުޅުންނާއި 7 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން އެހީތެރިއަކާއިއެކު ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން• ޙިޖާމާގެ ފަރުވާ ނެންގެވުމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހަށިގަނޑުގައި ޒަހަމްވެ ނުވަތަ ރޯކޮށްހުރި ފާރުގަނޑެއް ހުރިނަމަ އެތަނެއް ބޭސް މަލަން ނުވަތަContinue reading “ޙިޖާމާއަށް ތައްޔާރުވުން”