ދަރިމައިވުމަށް ޙިޖާމައިން ފަރުވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މައިވަންތަކަމުގެ އުފަލުން މަޙްރޫމު ވެފައިވަނީ އެތަކެއް އުޙުތުންނެެކެެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ލިބޭ އަގުބޮޑު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ގިނަބަޔަކަށް ވަނީ އުނދަގޫވެފައެވެ. ޙިޖާމާގެ ފަރުވާއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم މިއުންމަތަށް ގެނެސްދެެއްވާފައިވާ ގިނަގުނަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާލިބޭ އޭގެ ފައިދާ އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެކެެވެ. ދަރިމައިވުމަށް ޙިޖާމާގެ ފަރުވާދިނުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަކަމެކެެވެެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެެންގެެ މިކުޑަކުޑަ މުޖްތަމަޢުContinue reading “ދަރިމައިވުމަށް ޙިޖާމައިން ފަރުވާ”