އިލާހީ މޭވާގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަދުރު

މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ޞިއްޙީގޮތުން އެންމެ ފައިދާބޮޑު މޭވާގެ އެއްބާވަތަކީ ކަދުރެވެ. މައިގަނޑު ކެއުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީ ޒަމާންތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށްއުޅުނު އެކައްޗަކީވެސް ކަދުރެވެ. ކަދުރަކީ ރުކެއްގައި އަޅާ، ފޮނިރަހަ ހުންނަ މީރު މޭވާއެކެވެ. ކަދުރު ރުއް ޢާއްމުކޮށް ހެދެނީ ނުވަތަ ހައްދާ އުޅެނީ ހޫނުގަދަ ބިންތަކުގައާއި ހަނަފަސް ހިސާބުތަކުގައެވެ. ކަދުރު ރުއް ހިމެނެނީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ޒަމާންވީ އެއްގަހުގެގޮތުގައެވެ. ކަދުރު ރުކުގެ ލަކުޑިއަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ލަކުޑިއެކެވެ. ކަދުރު ރުކަކީ އޭގެ ބޭނުން ގިނަގޮތްގޮތަށް ހިފާއުޅޭ އުމުރުދިގު ވަރުގަދައަށްContinue reading “އިލާހީ މޭވާގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަދުރު”

މަރު

الله تبارك وتعالى ޚަލްޤު ކުރެއްވެވި ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް ނިމުން އަންނާނެއެވެ. الله تبارك وتعالى ގެ ޒާތުފުޅު ފިޔަވައި ދުނިޔެއާއި އުޑުތަކާއި އަދި މުޅިކާއިނާތުގައިވާ ދިރުން އެއްކޮށް މަރުވެ ހަލާކުވެ ނެތިގެންދާނެއެވެ. މަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔެމަތީގައި ޔަގީންވާ އެންމެ ބޮޑު ހަގީގަތެވެ. الله تبارك وتعلي ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ: «ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެތެވެ». (سورة آل عمران:١٨٥) މަރުވާ ވަގުތު ފުރާނަ ހިއްޕެވުމަށްޓަކައި الله تبارك وتعالى ވަނީ އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންގެ ތެރެއިން އެންމެContinue reading “މަރު”

މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވުން

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ އަޞްލު އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ  އާދަމް عليه السلام އާއި ޙައްވާ عليها السلام ގެ ފުށުންނެވެ. އާދަމް عليه السلام އާއި ޙައްވާ عليها السلام ދުނިޔޭގައި ވަޒަންވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ދުނިޔޭގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ގިނަވަމުން އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ބެހި މިހާރު މިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެތައްމިތަނުގައި އިންސާނުން އާބާދުވެފައެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަކީ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ އަޞްލުކަމުގައި ވާއިރު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިންނާއި ދޭތެރޭގައި އޯގާތެރިވުމަށް އަދި މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިނުވުމަށް އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ބާރުContinue reading “މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވުން”

” ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ހަމަކަށަވަރުން ޝިރްކު ކޮށްފިއެވެ.”

އެސްފިންނާގެ އަޞްލަކީ މީހަކު އެހެންމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރުވެރިކަމެއްފެނި އެކަމަށް މާބޮޑަށް ޙަސަދަވެރިވެ، އޭނާގެ ނުބައި ހިތް އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ފޯރުވުމެވެ. ނުވަތަ ފޯރުމެވެ. ޙަސަދަވެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުމަށް އަންގަވާ މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) މާނައަކީ: ” އަދި حسد ވެރިޔަކު حسد ވެރިވެއްޖެހިނދު، އޭނާގެ ނުބައިކަމުންވެސްމެއެވެ”. އެސްފިންނާޖައްސާ ކޮންމެ މީހަކީ ޙަސަދަވެރިޔެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ޙަސަދަވެރިޔަކީ އެސްފިންނާ ޖައްސާ މީހެއް ނޫނެވެ. ޙަސަދަވެރިޔާ އަކީ އެސްފިންނާ ޖައްސާ މީހާ އަށް ވުރެContinue reading “” ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ހަމަކަށަވަރުން ޝިރްކު ކޮށްފިއެވެ.””

ކޮންމެެ މަޔަކީ ތިބާގެ އަންހެެންދަރިކަން ހަނދާންނައްތާ ނުލާށެވެ

އެއީ ތިބާއަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ލިބިގެންވާ ހަދިޔާއެކެވެ. ތިބާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެ ހަދިޔާއަށް ރައްކާތެރި ވުމެވެ. ތިބާގެ ކުރިމަތީގައިވާ ދުނިޔަވީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ އަންހެން ދަރިފުޅު ހަނދާން ނައްތާ ނުލާށެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އޭނާ ބުނަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް ތިބާއަށް ބަޔާންކޮށްދޭނެ ހިތްވަރެއް ނެތީއެވެ. ތިބާގެ ދަރި ތިބާއާއި ދުރަށް ފިލަން ދާންޖެހޭގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރާށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ތިބާގެContinue reading “ކޮންމެެ މަޔަކީ ތިބާގެ އަންހެެންދަރިކަން ހަނދާންނައްތާ ނުލާށެވެ”

ޢާދުބާގައިގެ މީހުންގެ ނިމުން

ޢާދުބާގައިގެ މީހުން ﷲ އަށް އުރެދި އެކަލާންގެ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޣާފިލުވުމުން މާތް ﷲ އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުންގެ ޤައުމުގެ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ސަލާމް ލެއްވި ހޫދުގެފާނު ރަސޫކަމާއިގެން ފޮނުއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސް ޤަބޫލުނުކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ތަޙައްދީކުރިއެވެ.  ދެންއެބައިމީހުނާމެދު ކަންތައްވެގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ނައްޞުން ވިދާޅުވާށެވެ. މާތް ﷲ ސޫރަތު ހޫދުގެ 58 -60 މިވާހަކަ ބަޔާން ކުރަށްވާފައިވެއެވެ .  މާނައީ :” ތިމަން ﷲ ގެ އަމުރުފުޅު އައި ހިނދު ހޫދުContinue reading “ޢާދުބާގައިގެ މީހުންގެ ނިމުން”

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލަކަށް ވުރެ، މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތްކަން ބޮޑު ސަވާބު އިތުރު ޢަމަލެއް ނުވޭ

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލަކަށް ވުރެ، މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތްކަން ބޮޑު ސަވާބު އިތުރު ޢަމަލެއް ނުވާކަމުގައި މިއަދު ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.